سربیشه: سربیشه

سربیشه

سربیشه

در این مستند بناهای تاریخی، طبیعی، امکانات رفاهی، باغداری و کشاورزی شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی معرفی می شود.

نظر دادن