زندگی پنهان مارها: زندگی پنهان مارها

زندگی پنهان مارها

زندگی پنهان مارها

این مستند به آشنایی با نحوه زیست و تداول نسل چند گونه مار و بررسی زندگی مارها در محیط های گوناگون می پردازد.

نظر دادن