بیراهه: بیراهه - 82

بیراهه

بیراهه - 82

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : گفتگو با چند مجرم کیف قاپ

نظر دادن