دیده بان و بانو: دیده بان و بانو

دیده بان و بانو

دیده بان و بانو

علی اکبر مسکوچی، یک جانباز اعصاب و روان و شیمیایی، پس از سه سال پیگیری های همسرش هنوز با مشکلات مالی مواجه بوده و به نتیجه ای نرسیده است.

نظر دادن