چراغ های روشن: چراغ های روشن

چراغ های روشن

چراغ های روشن

این برنامه روایتگر فعالیت های اکرم موقری است که توانسته با تلاش های گسترده خود در پنج استان مرکز شبه خانواده تاسیس و از بچه های بی سرپرست و بد سرپرست جهت نگهداری و تحصیل حمایت نماید.

نظر دادن