چرشنبه: چرشنبه

چرشنبه

چرشنبه

در این مستند به بررسی آئین های چهارشنبه آخر سال و مراسم هایی که در منطقه اردبیل برگزار می شود، پرداخته می شود.

نظر دادن