شاد خوان: شاد خوان

شاد خوان

شاد خوان

مستند «شاد خوان» به زندگی خانوادگی و حرفه ای منوچهر آذری بازیگر و گوینده طناز کشورمان پرداخته است.

نظر دادن