شهرنامه: شهرنامه - 8

شهرنامه

شهرنامه - 8

در این مجموعه به بررسی نام شهرهای ایران پرداخته می شود.

این قسمت : سنندج

نظر دادن