نگین بغداد: نگین بغداد

نگین بغداد

نگین بغداد

این مستند به روند بازسازی و گسترش حرم جوادین کاظمین (ع) می پردازد.

نظر دادن