جزر و مد: جزر و مد

جزر و مد

جزر و مد

پدیده جزر و مد و تاثیر آن در آب های جنوبی کشور و همچنین استفاده صحیح مردم این منطقه از این پدیده برای صید در این برنامه به تصویر کشیده شده است.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن