پاهای خردمند: پاهای خردمند

پاهای خردمند

پاهای خردمند

آشنایی با خردمند حیدری، ورزشکار دونده پیشکسوت کشورمان که با تلاش خود در مسابقات جهانی بر سکوهای نخست ایستاد.

نظر دادن