نوروزنامه: نوروزنامه - 16

نوروزنامه

نوروزنامه - 16

در این مجموعه مستند به معرفی آیین های نوروزی و مراسم استقبال از بهار در استان های مختلف پرداخته می شود.

این قسمت : مهاجران؛ قزوین

نظر دادن