تمام ناتمام: تمام ناتمام

تمام ناتمام

تمام ناتمام

این مستند نگاهی به زندگی و آثار زنده یاد جمشید مشایخی دارد.

نظر دادن