بازار دامغان: بازار دامغان

بازار دامغان

بازار دامغان

شهر دامغان به عنوان یکی از شهرهای باستانی حائز اهمیت فراوان و بازار این شهر نیز بسیار دیدنی است.

نظر دادن