همپای بهار: همپای بهار

همپای بهار

همپای بهار

شایان و شهاب نوروزیان دو کودک اهل انزلی برای کمک به هزینه های خانواده خود به کار پارکبانی در منطقه آزاد انزلی مشغول هستند.

نظر دادن