نوروزنامه: نوروزنامه - 17

نوروزنامه

نوروزنامه - 17

در این مجموعه مستند به معرفی آیین های نوروزی و مراسم استقبال از بهار در استان های مختلف پرداخته می شود.

این قسمت : سوز و سور؛ کردستان

نظر دادن