اسپانیا از بالا: اسپانیا از بالا - 3

اسپانیا از بالا

اسپانیا از بالا - 3

این مستند با استفاده از تصاویر هوایی به معرفی و بررسی موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و حیات جانوری، اشتغال ساکنان و جذابیت های طبیعی اسپانیا می پردازد.

نظر دادن