ایران: ایران - 194

ایران

ایران - 194

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارشهایی از روستای فرانق و هفتمین دوسالانه نقاشی دامون فر مخصوص هنرمندان زیر 25 سال

نظر دادن