آخرین نامه: آخرین نامه

آخرین نامه

آخرین نامه

این مستند به معرفی سردرهای قدیمی شهر سنندج با نقش و نگارهای مختلف می پردازد.

نظر دادن