چاپ کردن این صفحه

دوران

دوران - 28

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

این قسمت : نمایش فیلم مستند درست کنید، هزینه های درمانی به اوج رسیده است

بررسی نظام سلامت آمریکا و دیگر کشورها

موارد مرتبط