فیلم های کوتاه مستند: زری باف - مهدی شمسعلی

فیلم های کوتاه مستند

زری باف - مهدی شمسعلی

استاد مهدی شمسعلی از آثار ماندگاری که در حرفه و هنر زری بافی خلق کرده است، می گوید.

تهیه کننده : محمد حسین آئینه - کارگردان : سعید رسولی

نظر دادن