زمین سبز: زمین سبز

زمین سبز

زمین سبز

این مستند به منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و اقدامات اداره کل منابع طبیعی استان در راستای حفظ منابع طبیعی می پردازد.

نظر دادن