در جستجوی وطن شرقی: در جستجوی وطن شرقی

در جستجوی وطن شرقی

در جستجوی وطن شرقی

این مستند به معرفی ادوارد سعید متفکر بزرگ فلسطینی پرداخته و به نظرات او اشاره دارد.

نظر دادن