دوران: دوران - 29

دوران

دوران - 29

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

این قسمت : نمایش فیلم مستند مصر در بحران

بررسی انقلاب و تحولات مصر

نظر دادن