چاپ کردن این صفحه

رسام

رسام - 5

این مجموعه برنامه به دستاوردهای نظامی ایران در نیروی زمینی ارتش و سپاه پرداخته و از ساخت تسلیحات نظامی می گوید.

سایر قسمت‌ها

موارد مرتبط