در جستجوی وطن شرقی: در جستجوی وطن شرقی - 2

در جستجوی وطن شرقی

در جستجوی وطن شرقی - 2

این مستند به معرفی ادوارد سعید متفکر بزرگ فلسطینی پرداخته و به نظرات او اشاره دارد.

چرا غرب عاشق اسرائیل است؟

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط

    نظر دادن