ایران: ایران - 197

ایران

ایران - 197

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : دیدار از باغ گیاه شناسی تهران، دیدار از شهر اردکان و جاذبه های معماری

نظر دادن