چاپ کردن این صفحه

خلیج فارس

خلیج فارس

مستند «خلیج فارس» با ارائه اسناد مکتوب، صوتی و تصویری مختلف از مدارک ثبت شده تاریخی از اصالت نام خلیج فارس می گوید.

موارد مرتبط