تنهایی: تنهایی - 4

تنهایی

تنهایی - 4

این مجموعه مستند به چالش های زندگی همسران شهید و از زبان آنها به زندگی شهدا می پردازد.

این قسمت : همسر شهید علی نجف پور

نظر دادن