دوران: دوران - 31

دوران

دوران - 31

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

این قسمت : نمایش فیلم مستند ابرطوفان های خورشیدی

گفتگو درباره اقلیم و تغییرات اقلیمی

نظر دادن