سوریه، دوران گذر: سوریه، دوران گذر - دوختن آرزوها

سوریه، دوران گذر

سوریه، دوران گذر - دوختن آرزوها

این مستند به کشور سوریه بعد از جنگ پرداخته و از تلاش مردم این کشور و کمک های ایران برای باز سازی می گوید.

نظر دادن