یک چکه ماه: یک چکه ماه - 28

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 28

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

نورمحمد نورمحمدی، مهاجر افغانستانی که با گذراندن دوره های فنی و حرفه ای موفق به ابداع یک قطعه برقی خودرو شده است.

نظر دادن