تنهایی: تنهایی - 5

تنهایی

تنهایی - 5

این مجموعه مستند به چالش های زندگی همسران شهید و از زبان آنها به زندگی شهدا می پردازد.

این قسمت : همسر شهید حسین املاکی

نظر دادن