عامه پسند: عامه پسند

عامه پسند

عامه پسند

مرحوم صادق صندوقی، نقاش و هنرمند معاصر که اکثر کتابهای کودکان و نوجوانان و داستان های قدیمی را به تصویر کشیده است.

نظر دادن