چاپ کردن این صفحه

سرای کهن

سرای کهن - تهران

مستندی در خصوص روش های گوناگون مرمت و حفظ بافت ها و بناهای تاریخی با همراهی سه مرمت گر که راوی قصه خودشان می باشد.

 

موارد مرتبط