روایت های مرز: روایت های مرز

روایت های مرز

روایت های مرز

این مستند به تاریخ خراسان بزرگ و شهر هرات و چگونگی جدایی افغانستان از ایران می پردازد.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن