هنردستان: هنر دستان - ساج

هنردستان

هنر دستان - ساج

این برنامه در اختصاص با هنر ها و حرفه های سنتی و زیبای ایران زمین ساخته شده و در هر قسمت به هنر و پیشه ای خاص پرداخته می شود.

نظر دادن