تنهایی: تنهایی - 6

تنهایی

تنهایی - 6

این مجموعه مستند به چالش های زندگی همسران شهید و از زبان آنها به زندگی شهدا می پردازد.

این قسمت : همسر شهید عبدالحسین برونسی

نظر دادن