هجوم آب: هجوم آب

هجوم آب

هجوم آب

این مستند گزارشی از روزهای بعد از سید فروردین شیراز و کمک های گروه های جوان امدادی است.

نظر دادن