دست های آلوده: دست های آلوده - 7

دست های آلوده

دست های آلوده - 7

این مستند روایتگر تصویری بحران های زیست محیطی کلانشهر تهران است.

نظر دادن