دوران: دوران - 33

دوران

دوران - 33

هر قسمت از این مجموعه، یک مستند خارجی چالش برانگیز دوران اخیر پخش و سپس با حضور کارشناس در برنامه نقد می شود.

این قسمت : نمایش فیلم مستند تاریخچه سری داعش

گفتگو با دکتر یعقوب توکلی دباره خاستگاه داعش و روابط آنها با قدرت های استعماری

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط

    نظر دادن