امپراطوری قارچ ها: امپراطوری قارچ ها

امپراطوری قارچ ها

امپراطوری قارچ ها

روایتی از بافت و ماهیت قارچ ها، گونه های متفاوت قارچ ها و استفاده از بافت قارچ ها برای درمان بیماری ها و تاریخچه پیدایش آنها در این برنامه بررسی میشود.

نظر دادن