بیراهه: بیراهه - 89

بیراهه

بیراهه - 89

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : ترور روحانی همدانی

نظر دادن