تکیه بر باد - سری دوم: تکیه بر باد - 7

تکیه بر باد - سری دوم

تکیه بر باد - 7

در این مجموعه برنامه به اثرات مواد مخدر روی مصرف کنندگان پرداخته و نظر پزشکان در مورد عوارض آنها پرسیده می شود.

نظر دادن