این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 41

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

فاطمه عزیزخانی؛ کوهنورد و سنگ نورد

نظر دادن