تنهایی: تنهایی - 7

تنهایی

تنهایی - 7

این مجموعه مستند به چالش های زندگی همسران شهید و از زبان آنها به زندگی شهدا می پردازد.

این قسمت : همسر شهید مهدی فرودی

نظر دادن