سرای کهن: سرای کهن - یزد

سرای کهن

سرای کهن - یزد

مستندی در خصوص روش های گوناگون مرمت و حفظ بافت ها و بناهای تاریخی با همراهی سه مرمت گر که راوی قصه خودشان می باشد.

 

نظر دادن