اینجا پاییز خانه ندارد: اینجا پاییز خانه ندارد

اینجا پاییز خانه ندارد

اینجا پاییز خانه ندارد

این مستند کارآفرینی توسط زنان را برای دست یافتن به بازار و سود بیشتر در یکی از روستاهای خراسان جنوبی که همگی از جهاد کشاورزی استان وام دریافت کرده بودند،‌ نشان می دهد.

نظر دادن