حسن الکتاب: حسن الکتاب - 2

حسن الکتاب

حسن الکتاب - 2

مستند «حسن الکتاب» به شرح زندگی پنج قاری معروف جهان اسلام می پردازد.

شیخ محمد صدیق منشاوی

نظر دادن