این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

یک چکه ماه

یک چکه ماه - 44

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

محمد جصاص، پس از ترک اعتیاد و با همت خود اکنون رئیس کمپ ترک اعتیاد است

نظر دادن